กรมทางหลวง
แผนที่เดินทางไปสนามสอบคลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางไปสนามสอบ

 


ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 - 41 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554
เวลา 9.30 น. ณ ห้องมนัส คอวนิช กองฝึกอบรม อาคาร 2 ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว

   1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   2. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
   3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 2 ฉบับ
   4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.จำนวน 2 ฉบับ
   5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
   6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ


****** หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหรือการรายงานตัว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426 และ 2435 ******


ปิดหน้าต่าง