กรมทางหลวง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติงาน


   กรมทางหลวง

 • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติงาน
 • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติการ
 • หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค.)
 • ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
 • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค )
 • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • แผนที่เดินทางไปสนามสอบ
 • ประกาศกรมทางหลวง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติงาน

   


  ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 - 41 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554
  เวลา 9.30 น. ณ ห้องมนัส คอวนิช กองฝึกอบรม อาคาร 2 ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว

     1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     2. สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
     3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 2 ฉบับ
     4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.จำนวน 2 ฉบับ
     5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
     6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ


  ****** หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหรือการรายงานตัว
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426 และ 2435 ******


  ปิดหน้าต่าง